Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training USBO ONS: APA: verwijzen in de tekst

APA: verwijzen in de tekst

Verwijzingen in de tekst moeten kort aangeven wat de bron is en moeten de lezer in staat stellen de literatuuropgave terug te vinden in de alfabetische literatuurlijst op het einde van het boek/hoofdstuk/artikel.

De APA maakt daarbij gebruik van de auteur-datum(jaar) verwijzingen in de tekst.

Verwijzen naar één of meer bronnen in de tekst

Vorm

 • Wordt de auteur niet met name genoemd in de tekst, dan worden naam en jaartal, gescheiden door een komma, tussen haakjes vermeld:
  Bijv: Onderzoek naar de ideale klassegrootte (Glass & Smith, 2011) toont aan, dat.....
 • Als de naam van de geciteerde auteur zelf in de tekst vermeld wordt, is het jaartal van de publikatie tussen haakjes voldoende:
  Bijv: Glass (2010) vergeleek 34 onderzoeken naar de invloed van...
 • Worden zowel het jaartal als de naam (namen) van de auteur(s) in de tekst vermeld dan is dat voldoende om de referentie in de literatuurlijst terug te vinden.
  Bijv: In 2010 heeft Glass 34 onderzoeken vergeleken naar de invloed op .....

Meer dan één publicatie van identieke auteur(s)  in één jaar

 • Om de publicaties de onderscheiden wordt het jaartal gevolgd door opeenvolgende letters uit het alfabet
  Bijv.: Several studies (Glass, 2009, 2010, 2011a, 2011b; Smith, 2010a, 2010b).....

Meerdere auteurs

 • Indien er twee auteurs van de geciteerde publicatie zijn dan altijd beide auteurs vermelden, als volgt:
  Bijv: Glass en Smith (2011) vergeleken de resultaten ....
  Onderzoek naar de ideale klassengrootte (Glass & Smith, 2011) toont, ...
 • Indien er drie, vier of vijf auteurs van de geciteerde publicatie zijn, wordt de verwijzing in de tekst als volgt:
  • De eerste keer alle auteurs noemen, Bijv: (Adamson, Grier, Johnson, Green, & Allinson, 2005)
  • Bij de volgende verwijzing(en) vermeld de achternaam van eerste auteur gevolgd door et al. 
   Bijv: Adamson et al. (2009) analysed 34 studies of classroom size.
   An analysis of 34 studies of classroom size (Adamson et al., 2009)....
 • Indien er zes of meer auteurs van de geciteerde publicatie zijn, wordt alleen de eerste auteur vermeld, gevolgd door et al.
  Het kan echter gebeuren dat zo’n verkorte verwijzing resulteert in dezelfde vorm als een verwijzing naar een andere bron uit hetzelfde jaar. In zo’n geval worden zóveel auteurs genoemd als nodig is om beide bronnen van elkaar te onderscheiden, gevolgd door et al.

Meer dan één bron in de tekst

 • Indien twee of meer artikelen over hetzelfde onderwerp worden aangehaald wordt de verwijzing in de tekst als volgt: Bijv: Several studies (Glass, 2009; Smith, 2010) showed that ...
  Orden de verwijzingen tussen haakjes in de volgorde zoals ze ook in de literatuurlijst voorkomen.

Hoofdstuk

 • Bij een verwijzing naar een specifiek onderdeel van een publicatie worden paginanummer(s) of nummer van het  hoofdstuk vermeld. Voor pagina’s worden de afkortingen ‘p.’ (page) of ‘pp.’ (pages) gebruikt.  De aanduiding Hoofdstuk of ‘Chapter’ wordt niet afgekort.
  Bijv.: (Glass, 2009, p. 25); (Elias, 1990, pp. 302-311); (Blaffer Hrdy, 1999, Chapter 22)

Letterlijk citaat (quote)

 • Bij letterlijke citaten (quote) de betreffende passage tussen "dubbele aanhalingstekens" plaatsen en paginanummer vermelden.