Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Schrijfwijzer voor Moderne Talen: ERK Beoordeling

Europees Referentiekader voor Talen (ERK/CEF)

Hoe kun je taalniveau's met elkaar vergelijken? Dat kan met het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK). Het Europees Referentiekader is een vastgesteld Europees raamwerk van niveauomschrijvingen voor moderne vreemde talen.

Logo Europees Referentiekader Talen (ERK)Binnen het Departement Moderne Talen is er een project geweest dat tot doel had het gebruik van de ERK-niveaus (ERK staat voor Europees Referentiekader) te verkennen en te bevorderen. De ontwikkelde feedbackformulieren bieden de mogelijkheid om in schrijfopdrachten gerichter te werken aan taalvaardigheid. Uit een gemeenschappelijke pilot, waarin formulieren van zowel het schrijfvaardigheidproject als het ERK project werden ingezet, bleek dat het ontwikkelde materiaal zowel studenten (peer feedback) als docenten beter in staat stelde om schrijf- en taalvaardigheid op eenduidiger manier in te schatten en te beoordelen.

Feedback en beoordelingsformulier ERK-niveau schriftelijke opdrachten (GW, DMT, UU, sept. 2011)

Deze formulieren zijn een hulpmiddel voor het geven van feedback op en het beoordelen van schriftelijke opdrachten, volgens het Europees ReferentieKader voor Talen (ERK/CEF).

Het ERK bevat generieke beschrijvingen van zes taalvaardigheidsniveaus, lopend van A1 tot C2. De feedback- en beoordelingsformulieren zijn gebaseerd op de beschrijvingen voor de vaardigheid schrijven (‘schriftelijke productie’), en meer specifiek voor het domein ‘verslagen en essays’. Hierbij zijn descriptoren betrokken voor de deelcompetenties Grammaticale correctheid, Beheersing en bereik van de woordenschat, en Coherentie en cohesie.

Dit document bevat formulieren voor opdrachten op verschillende ERK-niveaus: A2, B1, B2 en C1. Op ieder formulier kan gescoord worden of een student de opdracht heeft uitgevoerd op het (vetgedrukte) streefniveau, of de student daar nog niet in alle gevallen aan voldoet maar wel aan het onderliggende niveau, of dat de student al voldoet aan bepaalde aspecten van het bovenliggende niveau.

De ERK-formulieren kunnen zowel gebruikt worden in taalverwervingscursussen als in vakinhoudelijke cursussen waarin schriftelijke opdrachten in de doeltaal worden gegeven. In beide gevallen kan van de studenten worden verwacht dat ze werken aan hun schriftelijke taalvaardigheid op het beoogde niveau.

Daarbij kunnen de formulieren de docenten ook een indicatie geven van de gewenste moeilijkheidsgraad van de opdracht: als de verwachte voorkennis van de studenten B1 is, dient een schrijfopdracht te worden gegeven die kan worden uitgevoerd op B1- of B2-niveau.

De ERK-formulieren zijn een aanvulling op de tekstsoortspecifieke beoordelingscriteria in de Schrijfwijzer DMT (2011). Beide typen formulieren zijn uitgetest en geëvalueerd in vier eerstejaarscursussen in periode 4: bij Italiaans (B1), Spaans (B1), Frans (B2) en Duits (C1)).

Het gebruik van de formulieren vindt plaats binnen het DMT-beleid dat alle cursussen van de opleidingen moderne talen dienen bij te dragen aan de taalvaardigheidsontwikkeling van de studenten. Daarom is het afgelopen jaar in vrijwel alle cursusbeschrijvingen opgenomen welk ERK-voorkennisniveau verondersteld wordt, en welk ERK-cursusdoel wordt nagestreefd. Hierbij is gezorgd voor afstemming tussen de te bereiken ERK-niveaus in de taalverwervingscursussen en de veronderstelde voorkennisniveaus in de vakinhoudelijke cursussen.

Voor de formulieren zijn de descriptoren gehanteerd volgens de formulering van de Nederlandse Taalunie (2007), de officiële vertaling van Council of Europe (2001). Ook in verschillende andere talen zijn vetrtalingen beschikbaar (zie onder).