Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Thesis Geo: zoekadvies en zoeksessies: Integriteit

Wetenschappelijke integriteit

Integriteit is een belangrijke eis die de wetenschappelijke gemeenschap haar leden oplegt. Die integriteit speelt tijdens verschillende wetenschappelijke activiteiten en op verschillende momenten.

In onderzoek:

  • Open zijn over doelstellingen van onderzoeken tegenover proefpersonen, geënquêteerden of geïnterviewden.
  • Zorgdragen voor bescherming van persoonlijke gegevens.
  • Rechtmatig verkrijgen van data (dus niet gefingeerd).

Bij onderzoek én bij publiceren:

  • Externe financiers of opdrachtgevers van onderzoek melden aan derden als hun medewerking wordt gevraagd; ook moeten deze externe belangen worden gemeld bij publicatie.

Bij schrijven/publiceren:

  • Vermelden van de herkomst van data.
  • Bronvermelding: recht doen aan werk van anderen.  Alle inzichten die direct zijn gebaseerd op werk van anderen moeten in een publicatie van een verwijzing naar dat werk worden voorzien, ongeacht de vorm van dat hergebruik, zoals directe inspiratie, parafrase of letterlijk citaat.
  • Alleen verwijzen naar bronnen die je echt hebt gezien. Als er wordt verwezen naar een bron moet de auteur altijd deze originele bron hebben gezien. Je mag niet een originele bron citeren op basis van louter bibliografische gegevens of vermelding in een andere bron. Hooguit kun je indirect verwijzen volgens de methode "......., geciteerd in .....", maar als je dat vaak doet is dat niet sterk.
  • Alleen citeren om inhoudelijke redenen, niet omdat je iemand anders, jezelf, een tijdschrift of een organisatie citaties wilt bezorgen

In het onderwijs:

  • Recht doen aan verschillende wetenschappelijk perspectieven. Een docent moet niet bewust wetenschappelijke gezichtspunten aan studenten onthouden omdat deze niet de zijne zijn, of omdat deze zijn privébelangen of belangen als onderzoeker schaden.

Er is toenemende druk vanuit de maatschappij op wetenschappers om zich hier goed aan te houden. Belangeloosheid of in elk geval aanduiding van eventuele eigenbelangen en belangen van derden is cruciaal voor de geloofwaardigheid en gebruik van wetenschappelijke bevindingen. Deze gedragsregels gelden voor alle leden van de wetenschappelijke gemeenschap, inclusief studenten.

Vastgestelde regels en codes zijn te vinden bij: