Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Literatuuronderzoek Biologie: Wetenschappelijk verantwoord verslag

Kort door de bocht

Wetenschappelijk verantwoord verslag:

Dezelfde vaste onderdelen als in een wetenschappelijk artikel

 • Samenvatting
 • Inleiding
 • Materiaal & methoden
 • Resultaten
 • Discussie
 • Bronnen (literatuurlijst)

Samenvatting

Samenvatting: verleidt de lezer om verder te lezen 

BELANGRIJKSTE BOODSCHAP

 • Onderwerp: waar heb je naar gekeken
 • Kader: in welk licht
 • Bevinding: wat zag je
 • Perspectief: wat is het belang 

Resultaten

Resultaten: vertelt de lezer de details van je bevindingen

WAT HEEFT HET OPGELEVERD?

 • Compleet: alles wat relevant zou kunnen zijn, dus óók onverklaarbare, onverwachte of 'ongewenste' waarnemingen
 • In tekst: in logische volgorde, voorzien van tussenkoppen voor elk onderdeel
 • In plaatjes: waar mogelijk geïllustreerd met grafiek, tabel, figuur etc.

Inleiding

Inleiding: bereidt de lezer voor op de inhoud

WAAROVER GAAT DIT?

 • Aanleiding: wat heeft geleid tot je onderzoek
 • Probleemstelling: wat is het feitelijke probleem
 • Definities, begripsbepaling: wat wordt precies bedoeld
 • Relevantie: wat is het nut van je onderzoek

WAAROM IS DAT BELANGRIJK?

 • Doelstelling: wat wil je bereiken met het onderzoek
 • Centrale onderzoeksvraag: wat wil je onderzoeken 
 • Deelvragen: wat wil je daar precies over weten 

Discussie

Discussie: nodigt de lezer uit om mee te denken

HOE VALT DIT TE PLAATSEN?

 • Beoordeling: zijn de waarnemingen betrouwbaar
 • Weging: hoe verklaar je tegenstrijdige waarnemingen
 • Vergelijking: hoe verhouden de waarnemingen zich tot eerdere bevindingen
 • Plussen: wat staat (nu) als een paal boven water
 • Minnen: waar zijn (nog, of opnieuw) twijfels over; welke vragen bleven onbeantwoord
 • Toekomst: suggesties voor verder onderzoek

Materiaal en Methoden

Materiaal & Methoden: geeft aan de lezer uitleg over je gereedschap

HOE EN WAARMEE IS ER GEWERKT?

In geval van een Literatuuronderzoek:

 • Zoektermen: met welke - combinatie van - woorden heb je gezocht
 • Zoeksystemen: waar heb je gezocht
 • Selectie: hoe heb je een keus gemaakt uit een veelheid aan mogelijke bronnen

Bronnen

Waar: toont de lezer op welk punt je wélk gereedschap hebt gebruikt, en waar de lezer dat zelf kan ophalen

BRONVERMELDING in de tekst

 • {auteur, jaar}
 • of met een volgnummer

LITERATUURLIJST (meestal) aan het eind

 • Alle details van de bronnen, conform internationale afspraken
 • Alle bronnen waarnaar in de tekst wordt verwezen
 • Géén bronnen waar niet naar wordt verwezen

Waarom bronverwijzing?

Wetenschap als bouwwerk: Nieuw onderzoek bouwt voort op bestaande kennis en inzichten (klik op het plaatje)

Hoe stevig is het bouwwerk?  Voor alle bouwers essentieel: kunnen controleren hoe betrouwbaar de constructie is

Is de fundering in orde? Elke bouwer moet verantwoorden wat voor stenen hij heeft gebruikt en hoe hij die in elkaar heeft gepast. 

Hoe werkt die verantwoording? Door middel van verplichte bronverwijzing

In een wetenschappelijk opleiding geldt dat óók voor werkstukken, verslagen, scripties, etc.!