Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Wet- en regelgeving: Snel aan de slag

Wat is wet- en regelgeving?

Plaatje rechtsbron wet

 

De belangrijkste bron van ons recht is de wet.

De overheid legt algemene regels vast in wetgeving (wetten, besluiten, regelingen). In Nederland maakt de regering wetten samen met het parlement. Zij hebben de wetgevende macht.

Ook internationale verdragen of besluiten van internationale organisaties (zoals de Europese Unie) kunnen algemeen verbindende voorschriften bevatten.

Wetgevingskalender

In de Wetgevingskalender op de website Overheid.nl vind je informatie over de totstandkoming en inwerkingtreding van nationale wetgeving.

Nederlandse wet- en regelgeving

Geldende wet- en regelgeving:

Parlementaire geschiedenis:

Wetteksten en commentaren:

Wetgevingsadviezen:

Zie ook Nederlandse wet- en regelgeving bij Meer weten.

Buitenlandse wetgeving

Zie ook Buitenlandse wetgeving onder Meer weten.

Europese wetgeving

eurlex

EUR-Lex : is een vrij toegankelijke databank met juridische documenten van de EU. Het systeem biedt uitgebreide zoekfuncties voor het raadplegen van het Publicatieblad van de EU en omvat met name de teksten van verdragen, de wetgeving, de voorbereidende besluiten en de jurisprudentie. De meerwaarde van EUR-Lex is dat het Publicatieblad en de andere documenten vrijwel direct na verschijning zijn te raadplegen. EUR-Lex bevat zowel geldende als vervallen regelgeving.

Zie ook Europese wetgeving onder Meer weten.

Internationale wetgeving

Internationale rechtsregels zijn te vinden in verdragen (soms ook aangeduid als internationale overeenkomsten of conventies) en Resoluties van de Verenigde Naties.
 

Verdragen waarbij Nederland partij is:

  • De teksten van verdragen waarbij Nederland partij is worden gepubliceerd in het Tractatenblad (Trb.) Het Tractatenblad is vanaf 1951 te vinden op Overheid.nl > Officiële bekendmakingen.
  • Geconsolideerde versies van verdragsteksten zijn beschikbaar in het onderdeel Wet- en regelgeving op Overheid.nl. Het gaat dan om verdragen die op 1 januari 2005 nog in werking waren, of die daarna in werking getreden zijn.
  • De Verdragenbank bevat gegevens van verdragen waarbij Nederland partij is, zoals ondertekening, bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring, toetreding, opzegging, maken of intrekken van voorbehouden, enz.


Verdragen van de Raad van Europa:


Verdragen wereldwijd:


Resoluties VN:


Zie ook Internationale wetgeving onder Meer weten.