Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Wet- en regelgeving: Europese wetgeving

Waar vind je Europese wet- en regelgeving?

schema Europese wetgeving

Zoektips wet- en regelgeving in EUR-Lex

Zoeken en vinden van regelgeving via Eur-Lex kan op verschillende manieren. Zoek altijd op het meest specifieke gegeven dat je tot je beschikking hebt, bijvoorbeeld: het documentnummer (2004/35/EG of Verordening (EG) nr. 1698/2005) of de vindplaats in het Pb (PbEU 2004, L 143 p. 56).
Een paar veelgebruikte mogelijkheden zijn:

 • Zoeken op referentienummer, bijv. Richtlijn 2004/35/EG: Via EUR-Lex Home > aan rechterkant: Op documentnummer zoeken > jaar en nummer invullen en documenttype selecteren.
 • Zoeken op vindplaats, bijv. PbEU 2004, L 143/56: Via EUR-Lex Home > aan rechterkant: klik op 'Publicatieblad'
 • Zoeken naar heel recente regelgeving: Via EUR-Lex Home > in box 'Publicatieblad' staan de laatste nummers
 • Zoeken op onderwerp: Via EUR-Lex Home> gebruik de zoekregel. woorden bij elkaar tussen " ". Of klik op Uitgebreid zoeken.
 • Via Uitgebreid Zoeken kun je specifiek zoeken naar woorden in de titel en/of tekst van een document. Selecteer Collectie: Rechtshandelingen.

Direct naar: EUR-Lex

Toelichting wet- en regelgeving in EUR-Lex

De  wet- en regelgeving die je via EUR-Lex kunt vinden is afkomstig uit de serie L van het Publicatieblad (Pb). Soms is er ook een geconsolideerde tekst van wetgeving beschikbaar. Ook vind je in EUR-Lex voorbereidende documenten en verdragen (gepubliceerd in de C-serie en C E- serie van het Publicatieblad). EUR-Lex bevat zowel geldende als vervallen regelgeving. Tot slot vind je in EUR-Lex Samenvattingen van de EU-wetgeving. Hierin worden de grote lijnen van Europese wetgeving, beleidslijnen en activiteiten kort, helder en begrijpelijk uiteengezet.

De overgrote meerderheid van de Europese wetgeving wordt vanaf 1-11-2009 gezamenlijk door het Europees Parlement en de Raad vastgesteld via de gewone wetgevingsprocedure. Ook op de website van het Europees  Parlement worden de bevoegheden en procedures uitgelegd.

Het zoekresultaat wordt weergegeven op een aantal tabbladen, bijvoorbeeld:       

EUR-Lex tabbladen wetgeving


De tab 'procedure' geeft de wetgevingsgeschiedenis van de richtlijn of verordening weer. 
Onder de tab 'tekst' vind je de tekst en de vindplaats in het Publicatieblad.                                        

Verwijzen naar Europese wet- en regelgeving

De notatie van een verwijzing naar regelgeving van de EU is onder andere afhankelijk van het jaar waarin een regeling tot stand kwam.

Zo kan er bijvoorbeeld verschil zijn in:
- de aanduiding EEG of EG (resp. voor en na 1993), en in
- de aanduiding van het jaar van de richtlijn (vóór 2000: 2 cijfers, ná 2000: 4 cijfers).

Ook in de aanduiding van het Publicatieblad is er een onderscheid:
- Publicatieblad EG (vóór 1 februari 2003) en
- Publicatieblad EU (ná 1 februari 2003).

Een verwijzing naar regelgeving bevat altijd een verwijzing naar de vindplaats in het Publicatieblad (Pb).
Volgens de Leidraad voor juridische auteurs ziet een volledige verwijzing naar een richtlijn van ná 2003 er zo uit (let op interpunctie en cursivering):

 • Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs, PbEU 2006, L 403/18.

Een volledige verwijzing naar een richtlijn van vóór 2003 ziet er dan zo uit (let op interpunctie en cursivering):

 • Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water, PbEG 1998, L 330/32.

Zie voor meer voorbeelden van verwijzingen (ook naar Verordeningen, Beschikkingen en Besluiten), de Leidraad voor juridische auteurs.

Sinds 1 januari 2015 is de nummering van de EU-wetgeving veranderd. Meer hierover.

Publicatieblad

Het Publicatieblad van de Europese Unie (afgekort: Pb) is dé uitgave van de EU met de officiële tekst van wetgeving, mededelingen en bekendmakingen.
Het Publicatieblad verschijnt dagelijks en is direct te raadplegen via EUR-Lex.
Het Publicatieblad bestaat uit meerdere subseries:

 • de L-serie bevat gemeenschapswetgeving,
 • de C-serie bevat mededelingen en bekendmakingen,
 • de serie C E (de C serie in elektronische vorm) bevat de voorbereidende besluiten in het wetgevingsproces,
 • serie S, deze bevat aankondigingen van overheidsopdrachten.

Officiële titel
Sinds 1 februari 2003 (datum inwerkingtreding Verdrag van Nice) is de officiële Nederlandse titel: Publicatieblad van de Europese Unie (PbEU).
Vóór deze datum luidde de titel: Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen (PbEG).
 

Elektronische versie Publicatieblad authentiek
Vanaf 1 juli 2013 is, dankzij Verordening (EU) nr. 216/2013, de elektronische versie van het Publicatieblad van de EU authentiek en heeft deze dus ook rechtsgevolgen. Elke uitgave van het Pb wordt elektronisch ondertekend op de dag van publicatie en wordt daarna samen met het handtekeningbestand in EUR-Lex opgenomen. De papieren versie heeft  vanaf 1 juli 2013 geen rechtskracht meer.

Europese wetgeving en beleid

Op de officiële website van de Europese Unie  Europa.eu vind je informatie over het functioneren van de EU en haar verschillende instellingen. Naast informatie over wetgeving, vind je ook informatie over beleid en activiteiten van de Europese Unie.

Wat is EUR-Lex?

EUR-Lex

 • is een vrij toegankelijk zoeksysteem voor juridische documenten van de EU
 • geeft toegang tot de officiële publicaties: het 'Publicatieblad' (Pb)  (meer uitleg over Pb) en de 'Jurisprudentie' (Jur.)(meer uitleg over Jur.)
 • bevat de teksten van Verdragen, wetgeving, voorbereidende besluiten, wetgevingsprocedures en jurisprudentie
 • heeft uitgebreide zoekfuncties
 • heeft online tutorials,  een e-learning module en een  uitgebreide Help-functie met antwoord op Veelgestelde vragen
 • biedt de mogelijkheid tot personaliseren via 'Mijn EUR-Lex'
 • wordt dagelijks bijgewerkt en beheerd door het Publicatiebureau van de EU
 • Blijf op de hoogte via Laatste ontwikkelingen bij EUR-Lex

Celex-nummers

Alle documenten in EUR-Lex worden aangeduid met een Celex-nummer. Celex-nummers zijn unieke nummers waarmee documenten in EUR-Lex kunnen worden geïdentificeerd, ongeacht de taal.

Een Celex-nummer is opgebouwd uit een Sector, een Jaar, een Type, een Nummer

Meer informatie over Celex-nummers vind je in EUR-Lex bij de Veelgestelde vragen: "Het Celex-nummer van documenten in EUR-Lex" en in deze video.

 

Nationale implementatie

Lidstaten zijn verplicht om richtlijnen en kaderbesluiten van de Europese Unie om te zetten in nationale wetgeving. Implementatie in Nederlandse wetgeving vindt meestal plaats via een wetswijzing of nieuwe wetgeving. Verordeningen gelden rechtstreeks in de Nederlandse rechtsorde en hebben daarom na inwerkingtreding automatisch verbindende kracht in Nederland.

In EUR-Lex zijn bij de teksten van richtlijnen overzichten te vinden van de nationale uitvoeringsregelingen.
Elk kwartaal stuurt het Ministerie van Buitenlandse Zaken een overzicht naar de Tweede Kamer waarin de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van Europese  richtlijnen wordt gegeven. Dit overzicht verschijnt onder de titel 'Uitvoering EG-Richtlijnen' als  kamerstuk 21109.

Repertorium en EuroVoc

Het repertorium op de EU-wetgeving is geordend op onderwerp. Het is ingedeeld in 20 hoofdstukken, die zo nodig nog verder zijn onderverdeeld. In het Repertorium kun je per onderwerp bladeren in de wetgeving. 

Het repertorium op de EU-jurisprudentie heeft twee indelingen: vóór (1954 tot en met 2009) en ná (sinds 2010) het Verdrag van Lissabon.

EuroVoc is de meertalige en multidisciplinaire thesaurus van de EU. Het bevat trefwoorden op 21 domeinen en 127 subdomeinen, waarmee de inhoud van documenten in EUR-Lex wordt beschreven. Je kunt dus aan de hand van die domeinen en subdomeinen bladeren in de EU-wetgeving en andere EU-documenten (richtlijnen, verordeningen, besluiten, ontwerpen, internationale overeenkomsten, mededelingen over jurisprudentie, parlementaire vragen enz.).

Google versus EUR-Lex

Als je via Google naar wetgeving of jurisprudentie in EUR-Lex wilt zoeken neem dan op in je zoekactie: site:eurlex.eu

Via h
et zoekscherm van EUR-Lex kun je veel specifieker zoeken.