Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Wet- en regelgeving: Internationale wetgeving

Internationale wet- en regelgeving

Internationale rechtsregels zijn te vinden in verdragen (soms ook aangeduid als conventies) en resoluties van de Verenigde Naties:

 Informatie over zowel gedrukte als elektronische bronnen met betrekking tot verdragen vind je in

Tractatenblad

Verdragen waarbij Nederland partij is (of van plan is partij te worden) worden sinds 1951 gepubliceerd in het Tractatenblad (Trb). Vóór 1951 werden ze gepubliceerd in het Staatsblad. Verdragen worden gepubliceerd wanneer ze zijn gesloten.

In het Tractatenblad vind je naast de tekst van de verdragen zelf, ook latere wijzigingen en mededelingen over ratificatie (landen die partij zijn geworden bij het verdrag).

Ook worden vaak Nederlandse vertalingen van internationale verdragen gepubliceerd.
Wanneer het Nederlands niet één van de authentieke talen van het verdrag is, dan is een vertaling slechts een hulpmiddel. Verdragsinterpretatie moet gebaseerd worden op één van de authentieke talen van het verdrag (Weens Verdragenverdrag art.31 t/m 33).

Verwijzingen
Verwijzingen hebben altijd betrekking op de gedrukte, officiële vindplaats. Een correcte verwijzing naar het Tractatenblad is (let op de interpunctie en cursivering):

 • Trb. jaar, nummer. Voorbeeld: Trb. 1994, 12

 

Authentieke versie
Het Staatsblad, Staatscourant en Tractatenblad worden met ingang van 1 juli 2009 als pdf-bestanden uitgegeven. De op officielebekendmakingen.nl (onderdeel van overheid.nl) aangeboden pdf-bestanden van deze bladen vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Grondwet. Voor publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de op officielebekendmakingen.nl (onderdeel van overheid.nl) aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

United Nations Treaty Collection (UNTC)

Wat is UNTC
De United Nations Treaty Collection (UNTC) is een databank die onder andere de United Nations Treaty Series (UNTS) bevat.
De United Nations Treaty Series bevat teksten van in werking getreden verdragen waarbij lidstaten van de VN partij zijn, overeenkomstig art. 102 Handvest VN. Ook latere wijzigingen in verdragen worden in de UNTS gepubliceerd.
Let op: verdragsteksten worden pas opgenomen als het verdrag van kracht is geworden, conform de bepaling in het verdrag zelf.
In de UNTS zijn verdragsteksten opgenomen vanaf 1946. 

Zoeken in UNTS
De UNTS heeft goede zoekmogelijkheden: je kunt zoeken op: datum, partijen, onderwerp, populaire naam van een verdrag en woorden uit de titel.

Wanneer je de verdragstekst in de databank vindt, terwijl je een verwijzing moet maken naar de gedrukte versie, dan moet je even ‘puzzelen’:
- het UNTS deelnummer vind je op de eerste tekstpagina van de tekst in de databank en
- de paginering vind je pas op de tweede tekstpagina; je zult dan één pagina moeten terugrekenen.

Verwijzingen
Verwijzingen hebben altijd betrekking op de gedrukte, officiële vindplaats, dus naar de UN Treaty Series.
Een correcte verwijzing is:

 • jaargangnummer, UNTS, paginanummer. Voorbeeld: 1287 UNTS 113

Council of Europe Treaty Series (CETS)

De Raad van Europa is in 1949 opgericht en is een organisatie waarvan alle Europese landen lid zijn, uitgezonderd Wit-Rusland, Kazachtstan en Vaticaanstad. Met de toetreding van Monaco in 2004 zijn 47 landen lid van de Raad. Bovendien hebben de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Israël, Japan en Vaticaanstad de status van waarnemer.
Een belangrijk doel van de Raad van Europa is het bevorderen van de eenheid tussen de lidstaten, met name door het sluiten van onderlinge verdragen.
Deze verdragen zijn te vinden in de Council of Europe Treaty Series (CETS) (van 1949-2003: European Treaty Series, ETS) op de website van de Treaty Office van de Raad van Europa. 

Het belangrijkste verdrag in 1950 gesloten door alle lidstaten is de
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms  =
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)

VN resoluties (AV en VR)

Resoluties van de Algemene Vergadering en Veiligheidsraad
- de resoluties van de AV vanaf 1946
- de resoluties van de VR vanaf 1946.VN vlag

Verwijzingen
Elke resolutie krijgt een eigen aanduiding:

 • Resoluties van de AV (de reguliere resoluties sinds 1976):
  UN Doc A/RES/sessie/nr. Voorbeeld: UN Doc A/RES/55/284
  NB: elke sessie begint met nummer 1
 • Resoluties van de Veiligheidsraad:
  UN Doc S/RES/nr. Voorbeeld:UN Doc S/RES/1509
  NB: Dit is een doorlopende nummering sinds 1946.

De resoluties van de Algemene Vergadering zijn geordend op sessie van de Algemene Vergadering.
De resoluties van de Veiligheidsraad zijn geordend op jaar.

Progressieve ontwikkeling en de codificatie van het internationale recht

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is gemandateerd voor het stimuleren van de progressieve ontwikkeling en de codificatie van het internationaal recht.
De website Codification and progressive development of international law geeft informatie over de werkzaamheden van de verschillende professionele organisaties om het mandaat van de AV uit te voeren. Zoals de Zesde Commissie van de Algemene Vergadering en de Commissie voor Internationaal Recht. De website biedt ook informatie over de verschillende activiteiten van het Programme of Assistance, inclusief de opleidingen in het internationaal recht die door de VN worden aangeboden, de Audiovisual Library of International Law en de publicaties van de Codification Division.

Internationale wetgeving

Op de website van de Hague Conference on Private International Law (HCCH) vind je de teksten van de 'Haagse verdragen'. Voor Nederlandse vertalingen: Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht .

The International Law Association (ILA) objectives are "the study, clarification and development of international law, both public and private, and the furtherance of international understanding and respect for international law". The ILA has consultative status, as an international non-governmental organisation, with a number of the United Nations specialised agencies.