Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: 1. Onderdelen van een wetenschappelijk verslag

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

Vaste onderdelen

 

WIE-WAT-WAAR-..? De antwoorden op die vragen staan in vaste onderdelen!

Terug naar Opdracht 1 van de ZELFSTUDIE WDH-1?  Klik:

 

Title

TITEL: triggert de interesse en maakt  nieuwsgierig.

Terzake De titel moet de lading dekken, dat wil zeggen kloppen met de inhoud, zodat de lezer direct kan zien of het voor hem/haar interessant is
Bondig Een korte, kernachtige titel is (meestal) een betere trigger dan een volzin
Intrigerend Een pakkende titel, met een verrassende invalshoek of grappige woordspeling maakt de lezer nieuwsgierig

Introduction

INLEIDING: waarover gaat dit stuk, en waarom is dat van belang?

Breder kader, Vaktermen, definities

Hier schets je hoe het onderwerp in een breder veld past. Soms is het nodig om in te zoomen op definities en vaktermen. Je kunt hier verwijzen naar primaire wetenschappelijke publicaties, maar ook naar reviews.

Vermeld hier ook hoe jouw thesis aansluit op eerdere reviews, bijvoorbeeld als je zelf recentere primaire literatuur hebt gevonden.

Probleem-stelling, afbakening Wat wil je weten, en wat ga je precies onderzoeken?
Doelstelling Wat wil je bereiken?
Relevantie Welk nut / spin-off verwacht je?

Author(s)

AUTEURS: alle mensen die een structurele bijdrage hebben geleverd aan het onderzoek.

Consequent Bij voorkeur achternaam plus alle voorletters; dat voorkomt verwarring  bij latere publicaties
Volgorde

alle auteurs alfabetisch (op achternaam)

OF: eindredacteur / hoofdschrijver als eerste

EN/OF eventueel eindverantwoordelijke als laatste (vaak is een afdelingshoofd laatste auteur)

Results

RESULTATEN: wat heeft het onderzoek opgeleverd?

Compleet Alles wat relevant zou kunnen zijn, dus ook onverklaarbare, onverwachte of 'ongewenste' waarnemingen
Overzichtelijk gerangschikt In logische volgorde; gestructureerd door middel van koppen en eventueel ook tussenkoppen
Verhelderd met illustraties Indien overgenomen, dan óók bronvermelding; indien zelf gemaakt  voorzien van titel, astitels en legenda ('self explaining'!) en zonodig een toelichting in onderschrift

Abstract

SAMENVATTING: de belangrijkste boodschap; moet verleiden om verder te lezen!

Onderwerp Waar gaat dit stuk over; wat heb je onderzocht en waarom?
Kader In welk licht cq tegen welke achtergrond?
Bevindingen Wat heb je gezien, gevonden?
Perspectief Welke conclusie trek je; wat is het belang?

Discussion

DISCUSSIE: hoe passen de bevindingen in het grotere plaatje?

Weging Hoe betrouwbaar zijn je waarnemingen; zijn er kanttekeningen bij te plaatsen?
Vergelijking Kloppen je waarnemingen met eerdere bevindingen (van jezelf of van anderen); zo niet, hoe verklaar je tegenstrijdigheden?
Zekerheden Wat is nu vastgesteld?
Onzekerheden

Wat is onbeantwoord gebleven?

Toekomst Welke suggesties heb je voor vervolgonderzoek?