Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Wet- en regelgeving: Snel aan de slag

Wat is wet- en regelgeving?

Plaatje rechtsbron wet

 

De belangrijkste bron van ons recht is de wet.

De overheid legt algemene regels vast in wetgeving (wetten, besluiten, regelingen). In Nederland maakt de regering wetten samen met het parlement. Zij hebben de wetgevende macht.

Ook internationale verdragen of besluiten van internationale organisaties (zoals de Europese Unie) kunnen algemeen verbindende voorschriften bevatten.

Wetgevingskalender

In de Wetgevingskalender op de website Overheid.nl vindt u informatie over de totstandkoming en inwerkingtreding van nationale wetgeving

Nederlandse wet- en regelgeving

Geldende wet- en regelgeving:

Parlementaire geschiedenis:

Wetteksten en commentaren:

Wetgevingsadviezen:

Buitenlandse wetgeving

Zie ook Buitenlandse wetgeving onder Meer weten

Europese wetgeving

eurlex

EUR-Lex : is een vrij toegankelijke databank met juridische documenten van de EU. Het systeem biedt uitgebreide zoekfuncties voor het raadplegen van het Publicatieblad van de EU en omvat met name de teksten van Verdragen, de wetgeving, de voorbereidende besluiten en de jurisprudentie. De website wordt beheerd door het Publicatiebureau van de EU. De meerwaarde van EUR-Lex is dat het Publicatieblad en de andere documenten vrijwel direct na verschijning zijn te raadplegen.
De wet- en regelgeving die je via EUR-Lex kunt vinden is afkomstig uit de serie L van het Publicatieblad. Soms is er ook een geconsolideerde tekst van wetgeving beschikbaar. Ook vind je in EUR-Lex voorbereidende documenten en verdragen (gepubliceerd in de C-serie en C E-serie van het Publicatieblad). EUR-Lex bevat zowel geldende als vervallen regelgeving.

Internationale wetgeving

Internationale rechtsregels zijn te vinden in verdragen (soms ook aangeduid als internationale overeenkomsten of conventies) en Resoluties van de Verenigde Naties.

Verdragen waarbij Nederland partij is:

Verdragen wereldwijd:

VN resoluties van de Algemene Vergadering en de Veiligheidsraad