Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Evalueren van bronnen: Snel aan de slag

Evalueren

Bronnen die je hebt gevonden zul je voor gebruik moeten evalueren op relevantie en wetenschappelijkheid. De verschillende methoden en hulpmiddelen daarvoor vind je in deze LibGuide.

Waarom bronnen evalueren?

Het evalueren van je bronnen op relevantie ligt voor de hand. Evalueren op wetenschappelijkheid doe je vooral om de betrouwbaarheid van je eigen stuk te verhogen. Indirect wordt die mede bepaald door de bronnen die je gebruikt. Als het wetenschappelijk niveau van bronnen waarop jij je betoog baseert buiten kijf is, zal men zich minder snel afvragen of het niveau wel in orde is.

Twee vuistregels bij selectie van bronnen

  1. Peer review: controle door wetenschappersGebruik boeken geschreven door wetenschappers (staat vaak in het boek), liefst gepubliceerd door wetenschappelijke uitgeverijen.
  2. Gebruik zoveel mogelijk tijdschriftartikelen uit peer reviewed tijdschriften (staat in het tijdschrift, of kijk in de tijdschriftenlijst).

Bij gebruik van ander materiaal is het extra belangrijk zelf te controleren wat het niveau is. Dit alles uiteraard onder voorwaarde dat de bron inhoudelijk relevant is.

Oppassen bij gebruik niet-wetenschappelijke bronnen

Let bij niet-wetenschappelijke bronnen (kranten, blogs, websites, rapporten e.d.) op:

  1. Gebruik alleen bronnen waarvan de auteur of verantwoorlijke organisatie bekend is.
  2. Gebruik alleen bronnen waarvan de publicatiedatum of actualiseringsdatum bekend is. Pas op met webpagina's waarbij de datum automatisch meeloopt en die dus altijd actueel lijken.
  3. Beoordeel het niveau door bronnen onderling te vergelijken, te kijken naar het taalgebruik en naar het niveau van de argumentatie en de literatuurverwijzingen.

Zelfs een diamant wordt de maat genomenBepaal op basis van de inschatting van het niveau hoe groot de rol is die je inzichten uit het werk wilt geven in je eigen betoog. De eerste paar keer zul je hier expliciet aandacht aan moeten besteden, zeker bij onderwerpen die nieuw voor je zijn. In de loop van je studie zul je een Fingerspitzengefühl ontwikkelen om het kaf van het koren te scheiden.

Nieuws

2014-04: Amnesty International lanceert website met aanwijzingen voor authenticatie van video: Citizenevidence.

Wanneer niet-wetenschappelijke bronnen gebruiken?

Je kunt in de wetenschap niet categorisch bepaalde soorten bronnen uitsluiten. Je moet wel telkens goed nadenken welke rol je een bron geeft in je betoog. Je maakt de afweging of, en vervolgens hoe, je een bron gaat gebruiken.

Veel primaire bronnen als statistieken, dagboeken, archiefstukken, interviews, kaarten e.d. zijn niet wetenschappelijk, maar je kunt ze wel heel goed gebruiken als documentatie, als feitenmateriaal of object van studie.

Niet-wetenschappelijke artikelen, opiniebladen, kranten, weblogs e.d. gebruik je in een wetenschappelijk paper spaarzaam, bijvoorbeeld om aan te geven wat het populaire debat over een onderwerp is, wat de maastschappelijke relevantie is of hoe iets in het nieuws komt of is toegepast.

niet-wetenschapplijke materiaal aangehaald in Nature Biotechnology

ook in zwaar wetenschappelijke tijdschriften staan artikelen die verwijzen naar niet-wetenschappelijke bladen