Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: Voorkom plagiaat!

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

Wees duidelijk over je bouwstenen!

Wetenschap is een bouwwerk dat tot stand komt via een cyclisch proces.

 • Het begint met verzamelen  van informatie en bestuderen van de inzichten van voorgangers
 • Op basis daarvan volgt onderzoek: dat levert nieuwe data en daaropvolgende analyse
 • Die nieuwe kennis schrijven we op; daarbij moet worden verwezen naar de geraadpleegde bronnen om te laten zien waar je op voortbouwt; dit kan door parafraseren of door letterlijk citeren (zie onder)
 • Ons verslag publiceren we zodat anderen er kennis van kunnen nemen; dat kan zijn via een presentatie of poster op een congres, een artikel in een tijdschrift, een compleet proefschrift, hoofdstuk in een boek, ... 
 • Bibliotheken, zoeksystemen en datamanagementbanken archiveren de resultaten zodat ze ook op de langere termijn vindbaar blijven
 • Gebruik van Social media, Linked-In, ORCID, etc zorgt voor zichtbaarheid en impact

 

Daarna begint de cyclus van voren af aan: zo wordt het bouwwerk steviger en hoger!

 

Parafraseren

 

Parafraseren = in eigen woorden weergeven van de ideeën van anderen.

Parafraseren mág, onder de volgende voorwaarden:

 • De bron is op de juiste manier vermeld;
 • Er is duidelijk aangegeven  wat jouw eigen ideeën zijn en wat je van een ander hebt overgenomen.

Bij parafraseren is het belangrijk dat je de ideeën van de ander echt in je eigen woorden omschrijft.

Het is niet voldoende om alleen een paar woorden te veranderen, of de zinsvolgorde om te gooien. Dat wordt als plagiaat beschouwd!

Citeren

Citeren = letterlijk overnemen van een bestaande tekst

Een letterlijk citaat wordt doorgaans alléén ingezet om een punt te verduidelijken.

Letterlijk citeren is ook toegestaan, mits aan ALLE onderstaande voorwaarden is voldaan:
 • De bron is op de juiste manier vermeld (ook  internetbronnen);
 • Het citaat is echt letterlijk overgenomen en in de oorspronkelijke taal;
 • Het is duidelijk aangegeven waar het citaat begin en eindigt (bijv. door het citaat tussen aanhalingstekens te plaatsen of als een blok tekst te laten inspringen).
 • Je gebruikt het citaat in overeenstemming met de bedoeling van de oorspronkelijke auteur. Dat geldt ook als je de oorspronkelijke formulering wilt analyseren. Als het citaat bijvoorbeeld ironisch bedoeld is, moet dat duidelijk blijken uit jouw tekst.

Hoeveel je precies mag citeren is afhankelijk van het doel waarmee je citeert en van de lengte van de brontekst. Er zijn geen vastomlijnde regels. Soms is één zin voldoende, een andere keer heb je een hele alinea nodig. Vuistregel: voor elke regel die je citeert schrijf je zelf twee regels waarin je het citaat bespreekt.

Je mag een citaat niet gebruiken als vervanging van je eigen tekst. Je verslag mag dus nooit bestaan uit aan elkaar geplakte citaten!

Pas op voor plagiaat!

Plagiaat = zonder bronvermelding een tekst, figuur, idee overnemen

Plagiaat is niet toegestaan!

Het ligt altijd op de loer als je niet zorgvuldig met bronnen van anderen omgaat!

Evident plagiaat:

 • het gebruiken van korte of lange stukken tekst zonder bronvermelding,
 •  een werkstuk van iemand anders onder je eigen naam inleveren.

 Subtiel plagiaat:

 • een bestaande figuur een beetje veranderen en dan de bron van die originele figuur niet vermelden;
 • geen aanhalingstekens plaatsen om een tekst die je letterlijk citeert;
 • de bron (met opzet) onvolledig vermelden, zodat anderen de oorspronkelijke tekst niet terug kunnen vinden;
 • de tekst uit een bepaalde bron op verschillende plaatsen in je eigen tekst gebruiken, maar slechts op één plaats naar die bron verwijzen;
 • samenwerken met medestudenten zonder dat te vermelden

Bij twijfel: vraag het je docent!

Aan de UU worden werkstukken van studenten gecontroleerd op plagiaat!

Niet goed verwezen? Mogelijk plagiaat!

De Universiteit Utrecht checkt met het programma EPHORUS alle studenten-producten op ongeoorloofd knip- en plakwerk!

De risico's van plagiaat en hoe je het kunt voorkómen worden op ludieke wijze getoond in bijgaand

 - al wat ouder maar nog steeds grappig - filmpje (5 min., met muziek)