Skip to main content
Banner Image

Auteursrecht: Wat is auteursrecht?

Wat is auteursrecht?

Wordle: Tagcloud Licenties


 

 

 

 

"Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld"
(Auteurswet  Artikel 1).

Artikel 10 van de Auteurswet geeft een opsomming van wat deze wet verstaat onder 'een werk van letterkunde, wetenschap of kunst' (zoals bijv. boeken, muziekwerken, afbeeldingen, computerprogramma's etc.).

Artikel 11 van de Auteurswet sluit specifieke geschriften uit van bescherming van auteursrecht: het gaat om wetten, besluiten en verordeningen, rechterlijke uitspraken en besluiten

Het uitgangspunt van de Auteurswet is tweeledig: het beschermen van de maker van een werk, zodat deze zijn inspanning te gelde kan maken en het ondersteunen van de informatievrijheid.

Rechten van de auteur

Op grond van het auteursrecht bezit de auteur explotatierechten en persoonlijkheidsrechten.
De exploitatierechten stellen de auteur in staat zijn werk te exploiteren en te commercialiseren. Zij bestaan uit het recht om te verveelvoudigen (bijv. maken kopieen) en het recht om een werk openbaar te maken (bijv. tonen, verspreiden, toegankelijk maken) (Auteurswet art.12-13-14)

De persoonlijkheidsrechten beschermen de persoonlijke binding van de auteur met zijn werk. Zij omvatten het recht om het werk te wijzigen en het recht om op te treden tegen aantasting van het werk door anderen (Auteurswet art.25)
Ieder ander mag deze handelingen in beginsel alleen verrichten als hij daarvoor toestemming van de auteursrechthebbende heeft gekregen (bijv. via licenties).

Op 1 juli 2015 is de Wet auteurscontractenrecht in werking getreden. Deze wijziging van de Auteurswet heeft tot doel de contractuele positie van auteurs en uitvoerende kunstenaars ten opzichte van de exploitanten van hun werken te verstevigen.

Auteursrechteninformatiepunt

Alle universiteitsbibliotheken hebben een Auteursrechten Informatiepunt waar informatie wordt gegeven over vragen op het gebied van auteursrecht, hergebruik van materiaal en Open Access.

Auteursrecht Informatiepunt Universiteit Utrecht

Auteursrecht in het onderwijs

SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek, biedt op haar website veel informatie aan over auteursrechten in de praktijk van het hoger onderwijs en onderzoek, zoals:


Meer informatie op pagina Onderwijs en auteursrecht  

Auteursrecht en afbeeldingen

In principe zijn alle foto's en plaatjes op het internet auteursrechtelijk beschermd, tenzij de maker afstand heeft gedaan van de rechten (Auteurswet art. 1 en 10).

Afbeeldingen die wel onder auteursrecht vallen en waarvan de auteur niet via bv. een Creative Commons-licentie heeft aangegeven dat ze hergebruikt mogen worden, mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de maker (auteursrechthebbende). Dit betekent dat het niet gekopieerd en verspreid mag worden, maar ook dat het niet op een website geplaatst mag worden.

Plaatjes die vrij van auteursrechten zijn, kun je altijd gebruiken, uiteraard met bronvermelding.

Meer informatie op de pagina Meer weten.

Auteursrecht op beeld en geluid

Op de pagina Beeld en Geluid van SURF vind je informatie over wat je mag doen met beeld en geluid in het (hoger) onderwijs.

Het archief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid  is hét audiovisuele archief van Nederland. Het gebruik van beeld- en geluidsfragmenten van veel omroepprogramma's is gelegaliseerd en vereenvoudigd voor gebruik in het onderwijs. 
Op de website Dutch Footage is beeldmateriaal te vinden waarvan de rechten al zijn geregeld voor een aantal vormen van hergebruik. Hier kun je online fragmenten bekijken, en voor een bepaald bedrag de beelden in hoge resolutie downloaden.